Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich

"tegoż Marcina Antoniego Gosiewskiego (...) za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy"

Mikołaj Adam GOSIEWSKI

Mężczyzna 1830 - 1906  (76 lat)


Pokolenia:      Standartowe    |    Pionowo    |    Kompaktowe    |    Boks    |    Tekst    |    Rodowód    |    Wykres kołowy    |    Media    |    PDF

Pokolenie: 1

 1. 1.  Mikołaj Adam GOSIEWSKI urodzony(a) 9 wrz. 1830, Kalwaria (syn Józefat Arkadyusz Felix GOSIEWSKI oraz Anna GRZYMAŁA); zgon 28 list. 1906, Lublin.

  Mikołaj poślubił(a) Józefa Marianna Leokadia GRZYBOWSKA 24 kwie. 1856, Woźniki, pow. Płocki. Józefa (córka Faustyn Teodor GRZYBOWSKI oraz Karolina WOŹNICKA) urodzony(a) ok. 1839; zgon 9 lip. 1868, Radlin. [Arkusz rodzinny]

  Dzieci:
  1. Maria Antonina GOSIEWSKA urodzony(a) 23 mar. 1857, Radlin; zgon 1928.
  2. Stanisław GOSIEWSKI urodzony(a) 1859, Radlin; zgon mar. 1920, Kijów.
  3. Wanda Helena GOSIEWSKA urodzony(a) 18 paź. 1860, Radlin; zgon 1942, Warszawa.
  4. Antoni GOSIEWSKI urodzony(a) 25 maj 1862, Radlin; zgon 13 luty 1922, Lwów.
  5. Kazimiera Józefa GOSIEWSKA urodzony(a) 25 luty 1864, Lublin; zgon 2 czer. 1943, Radlin.
  6. Tadeusz GOSIEWSKI urodzony(a) 25 paź. 1865, Radlin; zgon 23 wrz. 1886, Radlin.

  Mikołaj — Zofia Michalina Jadwiga GRZYBOWSKA. Zofia (córka Faustyn Teodor GRZYBOWSKI oraz Karolina WOŹNICKA) urodzony(a) ok. 1849. [Arkusz rodzinny]

  Dzieci:
  1. Jadwiga GOSIEWSKA urodzony(a) 1870, Radlin.
  2. Celina Elżbieta GOSIEWSKA urodzony(a) 1871, Radlin; zgon 1896.
  3. Zofia Maria GOSIEWSKA urodzony(a) 1878, Radlin; zgon 16 sty. 1915, Warszawa.
  4. Leon GOSIEWSKI urodzony(a) 1874, Radlin; zgon 15 maj 1923, Radlin.
  5. Janina Maria GOSIEWSKA urodzony(a) 1880, Radlin; zgon maj 1935, Warszawa.
  6. Stefania Maria GOSIEWSKA urodzony(a) 1883, Radlin; zgon 1 paź. 1935, Radlin.
  7. Aniela Marianna GOSIEWSKA urodzony(a) 1890, Radlin; zgon 14 kwie. 1939, Radlin.

Pokolenie: 2

 1. 2.  Józefat Arkadyusz Felix GOSIEWSKI urodzony(a) ok. 1785 (syn Antoni Marcin GOSIEWSKI oraz Eufrozyna PATKOWSKA); zgon 24 sty. 1868, Przasnysz.

  Inne wydarzenia:

  • Miejsce zamieszkania: pomiędzy 1824-1830, Kalwaria
  • Potwierdzenie szlachectwa: 4 paź. 1838, Warszawa
  • Potwierdzenie szlachectwa: 7 luty 1839, Warszawa
  • Potwierdzenie szlachectwa: 7 kwie. 1840, Suwałki
  • Aktywność zawodowa: 1841, Wierzbołów; rewizor celno-rogatkowy
  • Aktywność zawodowa: pomiędzy 1845 - 1861, Przasnysz; kontroler skarbowy
  • Aktywność zawodowa: 14 list. 1861, Przasnysz; emeryt
  • Majątek: 1868, Przasnysz; właściciel nieruchomości

  Notatki:

  Nazwisko:
  Józefat Arkadyusz Felix, s. Antoniego

  w prasie omyłkowo: Józefat Arkadiusz Filip

  Potwierdzenie szlachectwa:
  Wypis z Protokołu Posiedzenia Heroldyi w dniu 4 / 16 Października 1838 r. odbytego. Z legitymacyi szlacheckich następujące w dalszym ciągu posiedzenia Heroldyi zostały przedstawionymi - od Ustępu 1° Art. 17 tudzież do Art. 18 i 25 Prawa o Szlachectwie: 1° N° 37474 i 38302 P. Jozefat Gosiewski herbu Korwin z odmianą składa Dyplom z r. 1776 mocą którego Nayiaśniejszy Stanisław August Król Polski dziedziczne szlachectwo wraz z herbem powyższym Antoniemu Marcinowi Gosiewskiemu nadał. Udowadnia że jest synem Antoniego Gosiewskiego i że niemiał żadney sprawy utratę szlachectwa za sobą pociągającej. (...)

  Potwierdzenie szlachectwa:
  (…) Z polecenia Heroldyi, w dalszym ciągu uwiadomienia z dnia 7 (19) lutego r. b. podaje się do wiadomości, iż na mocy decyzji Rady Stanu Królestwa Polskiego, w dniu 22 lutego (6 marca) t[ego] r[oku] zapadłej, uznanemi zostali za szlachtę dziedziczną, która nabyła tego stanu przed ogłoszeniem prawa: (…) Gosiewski Józefat Arkadiusz Filip, 3 imion, h. Korwin z odmianą (…) - W Warszawie dnia 1 (13) marca 1839 r. (…)

  Potwierdzenie szlachectwa:
  (...) Nazwisko i Imię: Gosiewski Józefat Arkadiusz Felix 3ch imion – / Nazwisko i Imię Rodziców podającego: Antoni i Eufrozyna z Patków – / Nazwisko Herbu (…): Korwin –

  Aktywność zawodowa:
  Obwieszczenie. Komora Celna I Rzędu Wierzbołów w Guberni Augustowskiej. Podaje do publicznej wiadomości, iż z dnia 8 (20) na 9 (21) kwietnia r.b. w nocy nad samą granicą pruską, rzeczką Lejpuną od kraju polskiego oddzielającą, w bliskości Komory teyże, w kraju polskim, przez officyalistów Komory Celnej I rzędu Wierzbołów, to jest: (...) Józefata Gosiewskiego Rewizora celno-rogatkowego (...) doścignięte, zabrane i do tutejszego Urzędu do postępowania fiskalnego dostarczone zostały towary następujące z Pruss do Polski zdefraudowane, to jest: (...) Perkalu drukowanego sztuk 10 (...). Muślinu gładkiego sztuk 18 (...). Chustek bawełnianych (...) sztuk 10 (...). Merynosu kolorowego sztuk 38 (...). Manszestru kolorowego sztuk 2 (...). Gdy podług doniesienia dostawiających, osoby przemycające będąc tuż nad granicą, ucieczką napowrot z Polski do Pruss ratowały się i przy ciemnej nadto nocy ujętemi bydź niemogły; przeto Komora Celna Wierzbołów wzywa niniejszem niewiadomego powyższych obiektów właściciela, aby w przeciągu czterech tygodni od daty dzisiejszej do tutejszego Urzędu zgłosił się, i własność swą udowodnił, w przeciwnym bowiem razie zaocznie z nim postąpiono zostanie. Wzywa oraz Komora wszystkich, którzyby jakiekolwiek szczegóły w obecnym przedmiociem a mianowicie o właścicielu towarów lub defraudantach i ich wspólnikach, tudzież o niezupełnem dostawieniu towarów wiadomości posiadali, aby w tymże przeciągu czasu do tutejszego Urzędu lub do Rządu Gubernialnego Augustowskiego stawili się, lub też przez korrespondencyą doniesienia swe bez użycia stempla na papierze prostym uczynili, i w tem okoliczności, a nadewszystko świadków zadyktowali. W Kibartach, dnia 9 (21) kwietnia 1841 r. Nr. 260. (...)

  Aktywność zawodowa:
  Urzędy Skarbowe (...) Kontrollerowie: (…) w Przasnyszu, Gosiewski Józafat s. Ant.

  (...) Jozefata Gosiewskiego, kontrollera w mieście Przasnyszu (...)

  Urzędy Skarbowe. Kontrolerowie: (…) Gosiewski Józefat, w Przasnyszu

  Urząd Skarbowy Przasnysz (…) wzywa niewiadomego defraudanta iżby się najdalej w przeciągu tygodni 4 od daty niniejszego obwieszczenia stawił w Urzędzie tutejszym (…) celem udowodnienia swojej własności i złożenia protokolarnego tłomaczenia z popełnionej defraudacyi (…) w razie zaś niestawienia się w rzeczonym czasie zaocznie osądzonym będzie. (…) W Przasnyszu d. 18 (30) Września 1845 r. – Kontroler Skarbowy Gosiewski

  Urząd Skarbowy Przasnysz (…) wzywa niewiadomych z imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania defraudantów, aby najdalej w przeciągu czterech tygodni od daty tego obwieszczenia stawili się w Urzędzie tutejszym (…) celem udowodnienia swej własności i wytłomaczenia z popełnionej defraudacyi (…) gdyż w razie niestawienia się w oznaczonym terminie zaocznie będą sądzeni. (…) W Przasnyszu d. 10 Lutego (14 Marca) 1850 r. – Kontroler Skarbowy J. Gosiewski

  Urząd Skarbowy Przasnysz (…) wzywa niewiadomego z imienia i nazwiska i pobytu defraudanta aby najdalej w ciagu 4 tygodni od daty niniejszego obwieszczenia stawił się w Urzędzie tutejszym (…) celem udowodnienia swej własności i złożenia protokolarnie tłomaczenia z popełnienia defraudacyi (…) w razie bowiem niestawienia się w rzeczonym czasie pod prekluzyą oznaczonym zaocznie będzie będzie osądzonym. (…) Przasnysz d. 10 (22) Lipca 1851 r. – J. Gosiewski

  Aktywność zawodowa:
  Ukaz do Rady Administracyjnej Naszego Królestwa Polskiego. Zapatrzywszy się na Ustawy Emerytalne z lat 1824, 1825, 1835 i 1841, na postanowienia Rady Administracyjnej z d. 24 listopada (6 grudnia) 1850 r. I z dnia 30 października (11 listopada) 1856 r., oraz na rozkaz Nasz z d. 21 maja (2 czerwca) 1856 r., w skutku raportu Komisji Emerytalnej, przedstawionego Nam przez Radę Administracyjną Naszego Królestwa Polskiego, Stanowimy: Artykuł 1. Udzielone zostają pod zwykłymi warunkami pensje emerytalne, oraz dodatki do takowych pensji rocznie:

  (…) 50. P. Józefatowi Gosiewskiemu, b. Kontrolerowi Skarbowemu w m. Przasnyszu, za 48 letnią służbę rs. 225, z których rs. 169 z funduszów Stowarzyszenia, a rs. 56 z funduszów Skarbowych. (…) Art. 2. Wypłata pensji i dodatków w Artykule poprzedzającym wyszczególnionych, zarządzoną będzie stosownie do przepisów zawartych w Ustawach i postanowieniach na wstępie powołanych. Art. 3 Wykonanie niniejszego Ukazu Naszego Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego polecamy. (Podpisano) „Aleksander” przez Cesarza i Króla (…) w Carskiem Siele 14 (26) listopada 1861 r.

  Majątek:
  Pisarz Sądu Pokoju w Przasnyszu. Z powodu śmierci: (...) Józefata Gosiewskiego właściciela nieruchomości w m. Przasnyszu pod Nr. 233 położonej (...), toczy się postępowanie spadkowe do ukończenia którego wyznaczam termin na dzień 7 (19) Stycznia 1869 r. w miejscu zwykłych posiedzeń tutejszego Sądu, gdzie interesenci z prawami swemi zgłosić się winni pod prekluzją. Przasnysz d. 21 Marca (2 Kwietnia) 1868 r.

  Pisarz Sądu Pokoju w Przasnyszu. Z powodu śmierci: (...) Józefa[ta] Gosiewskiego właściciela nieruchomości w mieście Przasnyszu pod Nr. 233 położonej (…), toczy się postępowanie spadkowe do ukończenia którego wyznaczam termin na dniu 8(20) Lutego 1869 r. w miejscu zwykłych posiedzeń Sądu tutejszego, gdzie interesenci z prawami swemi zgłosić się winni pod prekluzją. Przasnysz d. 1 (13) Sierpnia 1868 r.

  Zgon:
  Działo się w mieście Przasnyszu dnia dwudziestego szóstego stycznia, tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku, o godzinie trzeciej popołudniu. Stawili się: Ludwik Łubiński Obrońca przy Sądzie Okręgu Przasnyskiego, lat czterdzieści pięć i August Burgemajster, organista parafialny, lat czterdzieści dwa mający, w Przasnyszu zamieszkali, i oświadczyli iż dnia dwudziestego czwartego stycznia roku bieżącego o godzinie drugiej popołudniu umarł tu w Przasnyszu Józefat Gosiewski, lat osiemdziesiąt trzy mający, wdowiec po zmarłej Annie z Grzymałów, syn niegdy Marcina i Eufrozyny małżonków Gosiewskich emeryt. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Józefata Gosiewskiego akt ten stawającym odczytawszy wraz z nimi podpisaliśmy.

  Józefat — Anna GRZYMAŁA. Anna (córka Hieronim GRZYMAŁA oraz Katarzyna) urodzony(a) ok. 1804, Białystok; zgon 4 kwie. 1864, Przasnysz. [Arkusz rodzinny]


 2. 3.  Anna GRZYMAŁA urodzony(a) ok. 1804, Białystok (córka Hieronim GRZYMAŁA oraz Katarzyna); zgon 4 kwie. 1864, Przasnysz.

  Notatki:

  Zgon:
  Działo się w mieście Przasnyszu dnia trzynastego kwietnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego czwartego roku o godzinie trzeciej popołudniu. Stawili się Ludwik Łubieński obrońca lat czterdzieści trzy i Władysław Rogalski Pisarz Sądu Pokoju lat czterdzieści dwa mający w Przasnyszu zamieszkali i oświadczyli, iż dnia czwartego miesiąca i roku bieżących o godzinie czwartej rano umarła w Przasnyszu Anna Gosiewska lat sześćdziesiąt mająca urodzona w Białymstoku córka niegdy Hieronima i Katarzyny małżonków Grzymałów, pozostawiwszy po sobie owdowiałego męża Józefata Gosiewskiego. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Anny akt ten stawającym odczytawszy wraz z nimi podpisaliśmy.

  Dzieci:
  1. Józef Władysław Roman GOSIEWSKI urodzony(a) ok. 1824, Kalwaria; zgon 25 luty 1870, Płock.
  2. Antoni Serwacy GOSIEWSKI urodzony(a) 13 czer. 1827, Kalwaria; zgon 5 sier. 1892, Paryż.
  3. 1. Mikołaj Adam GOSIEWSKI urodzony(a) 9 wrz. 1830, Kalwaria; zgon 28 list. 1906, Lublin.
  4. ? GOSIEWSKA urodzony(a) ok. 1835; zgon data nieznana.


Pokolenie: 3

 1. 4.  Antoni Marcin GOSIEWSKI urodzony(a) przed 1757; zgon po 1799.

  Inne wydarzenia:

  • Nobilitacja: 11 kwie. 1775, Warszawa
  • Nobilitacja: 6 lip. 1776, Warszawa
  • Potwierdzenie szlachectwa: 1799, Grodno

  Notatki:

  Nobilitacja:
  Nobilitacya osob za rekomendacyą Prowincji W. X. Litewskiego. Ponieważ każdey cnocie y chwalebnym przymiotom należyty szacunek, a wiernym zasługom sprawiedliwa nagroda, szczególnym do dalszego ich wzrostu staią się zasileniem y pomocą: więc My Król z Stanami Rzeczypospolitey maiąc sobie zalecone przez WW. Senatorów y Ministrów, tudzież przez UU. Posłów Ziemskich Prowincyi W. X. Lit. do usług publicznych osob poniżey wyrażonych, iuż to z sposobności do dzieł rycerskich, iuż z pieczołowitego nauk nabycia, iuż z innych zaszczycaiących ich doskonałości zgodne talenta y przymioty, też osoby, iako to: UU. (...) Marcina Antoniego Gosiewskiego (…) cum nata et nascitura onych prole, do kleynotu szlachectwa Polskiego, praeciso scartabellatu, w kondycyach przez ustawy Seymu teraźnieyszego pro hoc casu zawarowanych, przyimujemy, y każdemu z nich po wykonanym przez którymkolwiek z WW. Pieczętarzów naszych W. X. Lit. na wierność nam Królowi y Rzeczypospolitey zwykłym iuramencie, diploma z Kancelaryi naszey wydać zalecamy.

  Nobilitacye Osob niżey wyrażonych. W Nadgrodę zasług Ludzi mądrością y innemi cnotami obdarzonych, onych za powszechną Stanów Zgromadzonych y Skonfederowanych zgodą, cum prole utriusque sexus nata & nascitura, do kleynotu Szlachectwa Polskiego przypuszczamy, y onym, gdy Jurament super fidelitatem Nam Krolowi y Rzeczypospolitey przed WW. Pieczętarzami wykonaią y obowiązki Prawem na teraźnieyszym Seymie ustanowione dopełnią; iako to Urodzonym (…) Antoniemu Gąsiewskiemu (…) Diplommata Nobilitationis z Kancellaryi Narodowych wydać zalecamy.

  Prawa Litewskie (…) Roku 1775 (…) Nobilitacya praeciso scartabellatu uu. (…) Marcina Gosiewskiego (…)

  Nobilitacja:
  Ex Libro Variarum Transactionum Magni Ducatus Lithuaniae Regnante Stanislao Augusto Annorum 1775 et 1790 N° 25 Pag. 108

  Przywiley Nobilitacyi Urodzonemu Antoniemu Marcinowi Gosiewskiemu z nadaniem Herbu jemu samemu y sukcessorom jego.

  W imię Pańskie Amen. Na Wieczną Rzeczy pamiątkę My Stanisław August z Bożej Łaski Król Polski etc. etc. Oznaymuiemy niniyszym Listem Przywileiem Naszym wszem wobec y każdemu z osobna komu otym teraz y w Potomne Czasy wiedzieć będzie należało. Wyrokiem od Poięcia Ludzkiego ukrytym do Władania Berłem Tronu Polskiego przed Czasy wyznaczeni a w Czasie Wszechmocną tegoż naywyższego Rządu Prawicą na Tymże Tronie osadzeni y utrzymani przedsięwzięliśmy za Treść y Fundament Panowania Naszego żeby czuła na potrzeby obywatelów tego Zacnego Narodu baczność nieodmowna Ich proźby czynność y zupełna ku nim łaskawość łatwy dla każdego otwierając przystęp rzeczywistym Dobroci y Sprawiedliwości Naszey była dowodem, iż względów Łaski y Oycowskiego starania Naszego o Ucalenie Praw Swobód Wolności Dostoienstw y Prerogatyw dla wszystkich powszechnie y dla każdego w szczegulności odmawiać y ubliżać nie będziemy jakoż dopełniając skutkiem to Postanowienie Nasze a przychylając się do wniesionej prośby WW Senatrów y Ministrów tudzież UUr. Posłów Ziemskich Prowincyi WXL na Seymie w Roku Tysiąc Siedemset Siedemdziesiątym Trzecim zaczętym a w Roku Tysiąc Siedemset Siedemdziesiąt Piątym zakonczonym, gdyśmy między innemi Osobami mieli zalecone godne talenta y Przymioty oraz chwalebną ad (Usus) publicos Applikacyą Ur Antoniego Marcina Gosiewskiego. Tedyśmy za zgodą wszystkich Stanów na pomieniony Seym Zgromadzonych, Jego samego z Potomstwem Jego Oboyga płci Prerogatywą Szlachectwa Polskiego praeciso scartabellatu przyozdobić y udarować za Rzecz słuszną uznali dni Virtute takowey Seymowey Uchwały preasenti Diplomante Nostro Regio przyozdabiamy y tegoż Ur. Marcina Antoniego Gosiewskiego wraz cum prole onego utriusque sexus nata & nascitura za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy, kreuiemy y stanowiemy wszystkiemi wolnościami uczestnictwem Prerogatywami któremi się Stan Szlachecki zaszczyca pomienionemu Ur. Antoniemu Marcinowi Gosiewskiemu y Potomstwu Jego zaszczycać się y onych używać podług przepisu Konstytucyi dozwalamy aby zaś Dobroczynności Naszey y Rzeczypospolitey trwała y wieczna Pamięć była Onemu y Potomstwu Jego (Locus stesimatis / stenimatis) Herb taki iaki tu odmalowany to iest w Czerwonym Polu Podkowa Krzyż na Wierzchu maiąca a na tym Krzyżu Kruk Czarny stoiący z podniesionemi skrzydłami Pierścień Złoty w Nosie z dyamentem na Dół obróconym trzymaiący, a sam Kruk w Prawą stronę Tarczy całym sobą obrócony na Hełmie Trzy Strusie Pióra, na tych zaś piórach ten sam wyraz Podkowy, Krzyża y Kruka co na Tarczy, w ogólności Korwin nazwany Dla zaszczytu y używania wiecznemi Czasy nadaiemy, którego to herbu we wszystkich sprawowaniach na Tarczach, Chorągwiach Malowaniach Domach Propircach Grobach Pierścieniach w Każdym Czasie Pokoju lub Woyny tak iako inni Szlachta używaią zaszczycać się y używać wiecznemi Czasy Jemu y Potomstwu Jego Obojga Płci pozwalamy. Mieć zatym chcemy po WW Senatorach Ministrach, tudzież Urodzonych Dygnitarzach Ziemskich, Grodzkich Rycerstwie Szlachcie y Obywatelach Państw Naszych oraz wszelkiey godności Stanu Ludziach aby wspomnianego Ur. Antoniego Marcina Gosiewskiego wraz z Potomstwem Jego Oboiey Płci wiecznemi czasy zaprawdziwą Szlachtę mieli uznawali y czcili oraz wszystkich Praw Wolności y prerogatyw Szlacheckich zażywać dopuścili i nieprzeszkadzali dla Łaski Naszey Królewskiey pod Karami w Prawie przeciwko urągaiącymi się y zelżywość czyniącym albo Szlacheckiemu Honorowi ubliźiaiącymi postanowionemi a dla większey Wiary y Świadectwa ninieyszy List Nasz Dyplomatyczny /po wykonaney na Wierność Nam Królowi y Rzpltey przed Którymkolwiek z WW Pieczętarzów WXLit Przysiędze/ Ręką Naszą Podpisany Pieczęcią WXLit stwierdzić rozkazaliśmy.

  Dan w Warszawie dnia VI miesiąca Lipca Roku Pańskiego MDCCLXXVI (1776) Panowania Naszego XII Roku. Stanisław August Król

  Potwierdzenie szlachectwa:
  Zapisany do ksiąg szlachty gub. grodzieńskiej

  Antoni — Eufrozyna PATKOWSKA. Eufrozyna urodzony(a) data nieznana; zgon data nieznana. [Arkusz rodzinny]


 2. 5.  Eufrozyna PATKOWSKA urodzony(a) data nieznana; zgon data nieznana.
  Dzieci:
  1. 2. Józefat Arkadyusz Felix GOSIEWSKI urodzony(a) ok. 1785; zgon 24 sty. 1868, Przasnysz.

 3. 6.  Hieronim GRZYMAŁA

  Hieronim — Katarzyna. [Arkusz rodzinny]


 4. 7.  Katarzyna
  Dzieci:
  1. 3. Anna GRZYMAŁA urodzony(a) ok. 1804, Białystok; zgon 4 kwie. 1864, Przasnysz.